Η  Seasons Decorations δραστηριοποιείται με σεβασμό στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων.

Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα με CE για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και για αντοχή σε ανεμοπίεση 9 & 12 Beaufort σύμφωνα με τα πρότυπα που διαλαμβάνονται στις ακόλουθες Οδηγίες και φέρουν την ανάλογη σήμανση.

  • LVD Directive 2014/35/EU Οδηγία Χαμηλής Τάσης  
  • EMC Directive 2014/30/EU Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
  • RoHS Directive 2011/65/EU Οδηγία για την αποφυγή επικίνδυνων συστατικών
  • CE Πιστοποίηση για αντοχή σε ανεμοπίεση 9 & 12 Beaufort.

    

Στη  Seasons Decorations προκειμένου  να διασφαλίσουμε  την συμμόρφωση των προϊόντων μας με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ποιότητας καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων εφαρμόζουμε πιστοποιημένα  Σύστηματα Διαχείρισης όπως:

  • ISO-9001:2015 στην ανάπτυξη όλων των  φάσεων  παραγωγής για τον σχεδιασμό, κατασκευή και εμπορία φωτιστικών ειδών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
  • ISO-14001:2015 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 45001:2018 / OHSAS 18001 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

 

  

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Προστασία Περιβαλλοντος 

Για να περιορίσουμε τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την υπερθέρμανση του πλανήτη, λειτουργούμε με συστήματα ανακύκλωσης  και τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης.

Η Seasons Decorations είναι εγγεγραμμένη σε εγκεκριμένο οργανισμό ανακύκλωσης ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και συσκευασιών.

Πέραν αυτών ταξινομούμε επί τόπου τα κατάλοιπα των υλικών που χρησιμοποιούμε στην κατασκευή των προϊόντων μας (αλουμίνιο, καλώδια κ.λ.π.), τα οποία ανακτώνται από τοπικές οργανώσεις ανακύκλωσης σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την μονάδα παραγωγής μας. 

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Έχουμε επικεντρωθεί σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως LED, η οποία επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 70% και δίνει μεγαλύτερη φωτεινότητα και διάρκεια ζωής στους κοινούς λαμπτήρες.

Εξοικονομούμε υδάτινους πόρους με το βρόχινο νερό που συλλέγουμε με ειδικό δίκτυο από την οροφή των κτιριακών μας εγκαταστάσεων, αποθηκεύουμε σε δεξαμενές και το χρησιμοποιούμε στην καθαριότητα.